Ehitusseadus

Siit on Teil võimalik vaadata hetkel kehtivat ehitusseadust:

https://www.riigiteataja.ee/akt/110032011005