Planeerimisseadus

Siit on Teil võimalik vaadata hetkel kehtivat planeerimisseadust:

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011023